Betaalbare deurklinken voor het hele huis
Gratis verzending vanaf € 25,-
Op werkdagen besteld, morgen in huis*
90 dagen retourrecht
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VDTrading (= www.deurklink24.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VDTrading worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VDTrading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van VDTrading zijn vrijblijvend en VDTrading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VDTrading. VDTrading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden verbonden.

3.3 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is VDTrading gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VDTrading.

Artikel 4. Levering

4.1 De door VDTrading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. In het kader van de regels van koop op afstand zal opdrachtnemer bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hierover bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever heeft wel het recht de order te annuleren bij overschrijding van enige leveringstermijn.

4.2 Heeft de opdrachtgever een onjuist adres opgegeven en moet hierdoor de order nogmaals worden verstuurd, dan wordt er 15 euro voor de extra handeling en verzending in rekening gebracht. Wordt de order geannuleerd dan wordt er 7,50 euro in rekening gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan VDTrading verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op opdrachtgever over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VDTrading ;geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 VDTrading garandeert niet dat de aan opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden aan VDTrading.

7.2 VDTrading dient een gemelde klacht binnen 30 dagen na melding af te handelen. Indien dit niet lukt moet VDTrading opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen met vermelding van de vermoedelijke vertragingsduur.

7.3.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VDTrading de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VDTrading de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele retourkosten komen voor rekening van VDTrading in de vorm van een retourlabel waarmee de goederen gratis kunnen worden geretourneerd via PostNL of DHL. Retourkosten worden nooit contant vergoed.

7.4 Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft opdrachtgever het recht het product binnen werkdagen (30) dagen na aflevering aan VDTrading te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen en VDTrading dan wel tussen; VDTrading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en VDTrading, is VDTrading niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VDTrading.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VDTrading in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VDTrading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VDTrading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien opdrachtgever aan VDTrading schriftelijk opgave doet van een adres, is VDTrading gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij opdrachtgever de aan VDTrading schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door VDTrading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VDTrading deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met VDTrading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VDTrading vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 VDTrading is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen zijn inclusief BTW, product specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
Hoewel aan de website de grootste zorg wordt besteed kunnen afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.